6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU UYARINCA

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA

AYDINLATMA METNİ

Liman Yalova Restaurant / Ertuğrul Sürgit’ in iş ortaklarının ve ilişki içerisinde bulunduğu diğer üçüncü kişilerin kişisel verilerinin korunması ile veri gizliliği ve güvenliğinin sağlanması bakımından veri sorumlusu sıfatıyla kişisel verilerin korunmasına ilişkin işbu “Aydınlatma Metni” sizleri bilgilendirmek amacıyla 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” nun 10. maddesi ve  30356 sayılı ve 10.03.2018 tarihli Resmi Gazete de yayınlanan “Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ gereğince hazırlanmış olup dikkatinize ve bilginize sunulmaktadır.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK)’ nun 10. Maddesine göre;” Kişisel verilerin elde edilmesi sırasında veri sorumlusu veya yetkilendirdiği kişi, ilgili kişilere;

a) Veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği,

b) Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği,

c) İşlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği,

ç) Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi,

d) 11 inci maddede sayılan diğer hakları, konusunda bilgi vermekle yükümlüdür.”

 

1. TANIMLAR

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK): 7 Nisan 2016 tarihinde Resmi Gazete’ de yayınlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu “nu,

Tebliğ: 30356 sayılı ve 10.03.2018 tarihli Resmi Gazete de yayınlanan “Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ” i,

Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına Kişisel Verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,

Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi,

ifade eder.

 

 1. VERİ SORUMLUSU KİMLİĞİ ve BİLGİLERİ

KVKK’ ya ve Tebliğe göre, “Veri Sorumlusu” kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade etmekte olup, KVKK uyarınca muhatap veri sorumlusu Liman Yalova Restaurant / Ertuğrul Sürgit’ tir.

Şirketimiz/İşletmemiz  tarafından, “Veri Sorumlusu” olarak, kişisel verileriniz (İsim, soy isim, T.C. kimlik numarası, adres, telefon numarası, e-posta adresi, imza, fiziksel mekan/güvenlik görüntü kaydı, çağrı merkezi/hizmet kalitesi ses kaydı, banka hesap numarası, cookie kayıtları gibi kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi), iş amaçlarıyla bağlı olarak, işbu metinde açıklandığı çerçevede kullanılmak, kaydedilmek, saklanmak, güncellenmek, aktarılmak ve/veya sınıflandırılmak suretiyle işlenecektir. Liman Yalova Restaurant/Ertuğrul Sürgit; Kişisel Veriler’ in işlenmesi bakımından KVKK kapsamında veri sorumlusu sıfatını haizdir. Bu kapsamda tarafımızca başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verilerin korunması amacıyla düzenlenen Kanun ve Yönetmelikler gereğince, kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini önleme, hukuka aykırı olarak erişilmesini önleme ve muhafazasını sağlama amacıyla, uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik tüm teknik ve idari tedbirler alınacaktır. Kişisel Veriler; Liman Yalova Restaurant/Ertuğrul Sürgit tarafından KVKK ve kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuata uygun olarak işlenebilmekte ve muhafaza edilebilmektedir.

 

Adres:

Telefon/Fax: 

E-posta: 

Sosyal Medya Hesapları:

 

 1. KİŞİSEL VERİLER’İN İŞLENME AMAÇLARI

Kişisel verileriniz, T.C. Anayasa’nın 20. maddesine ve KVKK’ nın 4. maddesine uygun olarak veri sorumlusu Liman Yalova Restaurant / Ertuğrul Sürgit tarafından;

-Talep ettiğiniz hizmetlerin sunulması,

-İş ortağı/müşteri/tedarikçi (yetkili veya çalışanları) ilişkileri süreçlerinin yürütülmesi,

-Şirketimiz/İşletmemiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri ve/veya temsil ettiğiniz kurum ve kuruluşların faydalandırılması,

-Şirketimiz/İşletmemizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, pazarlama faaliyetlerinin yapılması, iş geliştirme ve planlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere gerekli çalışmaların yürütülmesi,

-Şirketimiz/İşletmemiz tarafından yapılan iletişime yönelik idari operasyonların yürütülmesi,

-Şirketimiz/İşletmemizin kullanımda olan işletmelerin ve çevresinin fiziksel güvenliğinin ve denetiminin sağlanması,

-İş ortağı/müşteri/tedarikçi (yetkili veya çalışanları) ilişkilerinin kurulması,

-İş ortaklarımız, tedarikçilerimiz veya sair üçüncü kişilerle birlikte sunulan ürün ve hizmetlere ilişkin sözleşme gereklerinin ve finansal mutabakatın sağlanması,

-Şirketimiz/İşletmemizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesi,

-İşe alım süreçlerinde adayların değerlendirilmesi

-Hizmet ve ürünlerin kalitesinin artırılmasına yönelik yapılacak olan satış ve pazarlama faaliyetleri için yapılacak size özel reklam, kampanya, avantajlar ve diğer faydaları sunmak,

-Şirketimiz/İşletmemizin merkezinin aranması veya internet sayfasının, sosyal medya hesaplarının kullanılması

amacıyla işlenecektir.

Liman Yalova Restaurant/Ertuğrul Sürgit; Kişisel Veriler’ i sadece kesin, açık ve yasal amaçlar dahilinde toplayacak ve yukarıda ilgili bölümde açıklanan Kişisel Veriler’ in işlenme amaçlarının gerektirdiği süreler boyunca saklayabilecek olup Kişisel Veriler’ i KVKK’ da ve işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen çerçevede toplandıkları amaçlarla bağdaşmaz bir şekilde işlemeyecek ve işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde, kanunen saklama mecburiyeti bulunan haller saklı olmak üzere, resen veya ilgili kişinin talebi üzerine silecek veya yok edecek veya anonim hale getirecektir.

 1. KİŞİSEL VERİLER’İN TOPLANMA YÖNTEMLERİ İLE HUKUKİ SEBEPLERİ

Kişisel verileriniz, anlaşmalı internet siteleri üzerinden yapılmış olan başvurular, destek hizmeti verdiğimiz / aldığımız sair kurumlar ile her türlü mevzuat veya sözleşme dahilinde işlem yapılan gerçek ve / veya tüzel kişiler, internet sitemiz ve mobil uygulamamız, çağrı merkezlerimiz, sosyal medya hesaplarımız gibi mecralardan sözlü, yazılı veya elektronik ortamda veya ilerde kurulacak/oluşabilecek diğer kanallar başta olmak üzere; yasal mevzuat çerçevesinde yukarıda belirtilen amaçlarla, sözleşmenin ifası dahilinde toplanmaktadır.

Bu hukuki sebeplerle toplanan Kişisel Veriler, Liman Yalova Restaurant/Ertuğrul Sürgit tarafından KVKK’ nın öngördüğü temel ilkelere uygun olarak, KVKK’ nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları doğrultusunda işbu metinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

 

 1. KİŞİSEL VERİLER’İN AKTARILMASI

 

Kişisel Verileriniz, Liman Yalova Restaurant/Ertuğrul Sürgit tarafından işbu Aydınlatma Metni’nde yer alan Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve bunlara ek olarak aşağıda belirtilen veri işleme amaçlarını gerçekleştirmek üzere, Kanun’un 8 maddesine uygun olarak;

-Düzenleyici ve denetleyici kurumlara, kişisel verilerinizi tabi olduğu kanunlarında açıkça talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşlara,

-Belirtilen amaçlar kapsamında iş ortaklıkları, tedarikçi ve yüklenici şirketler, bankalar, kredi risk ve finans kuruluşları ve sair gerçek veya tüzel kişilere,

-Vergi ve benzeri danışmanlara, yasal takip süreçleri ile ilgili zorunlu kişilere, kurum ve kuruluşlara ve denetimciler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişilere ve bunlarla sınırlı olmaksızın, yurt içinde ve yurt dışında, yukarıda belirtilen amaçlarla iş ortakları, hizmet alınan üçüncü kişi, yetkilendirilen kişi ve kuruluşlara aktarılabilecektir.

-Yurt içinde bulunan, iş ortaklarına, avukatlarına ve yetkili mahkeme ve/veya icra daireleri ile kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılabilecektir.

Ayrıca kişisel verileriniz, KVKK’ nın 9. maddesi uyarınca Liman Yalova Restaurant/Ertuğrul Sürgit tarafından doğrudan ya da dolaylı olarak yurtdışında bulunan danışmanlık, destek veya hukuki hizmet aldığı veya almayı planladığı üçüncü kişilere, diğer konularda danışmanlık destek veya hizmet aldığı veya almayı planladığı üçüncü kişilere (çeşitli ülkelerde sunucuları bulunabilecek bulut bilişim hizmeti sağlayıcıları da dahil), kanunen yetkili kurum ve kuruluşlara, , belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

Kişisel verilerinizin yurtiçine veya yurtdışına aktarılması halinde gereken tüm teknik ve idari tedbirler Liman Yalova Restaurant/Ertuğrul Sürgit tarafından alınmaktadır. Ayrıca veri aktarımı yapan 3. Kişilerin de gerekli teknik ve idari tedbirleri aldıkları konusunda taahhüt alınmaktadır.

 

 

 1. VERİ SAHİBİNİN HAKLARI 

 

T.C. Anayasa’nın 20. maddesinde herkesin, kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme hakkına sahip olduğu, KVKK’ nın 11. maddesi gereği, Kişisel Veri sahibinin hakları arasında “Bilgi Talep Etme” hakkının da bulunduğu düzenlenmiştir.

KVKK’ nın 11. Maddesi gereği bize şahsen, kimliğinizi ispat etmeniz kaydıyla, kişisel verileriniz ile ilgili;

-Kişisel Veriler’ inin işlenip işlenmediğini öğrenme,

-Kişisel Veriler’ i işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

-Kişisel Veriler’ inin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp -kullanılmadığını öğrenme,

-Yurt içinde veya yurt dışında Kişisel Veriler’ inin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

-Kişisel Veriler’ inin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzetilmesini isteme,

-KVKK’ nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde Kişisel Veriler’ inin silinmesini/yok edilmesini ve bu kapsamda Kişisel Veriler’ in aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

-İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhlerine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

-Kişisel Veriler’ inin KVKK’ ya aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramaları halinde giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptirler.

 1. VERİ SAHİBİNİN BAŞVURUSU 

 

Yukarıda belirtilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi;

6698 sayılı Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası ve 30356 sayılı ve 10.03.2018 tarihli “Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ” i gereğince Türkçe ve yazılı olarak; Kurulun belirleyeceği diğer yöntemlerle veya Şirketimiz/İşletmemizin www.yalovarestoran.com adresine, info@yalovarestoran.com kayıtlı elektronik posta adresinden veya aşağıda yer alan adresimizden yazılı olarak iletebilirsiniz.

Kemalpaşa Mahallesi, Gümrük Sokak No:7, 17100 Çanakkale Merkez/Çanakkale

 

Başvurularda sadece başvuru sahibi kişi hakkında bilgi verilecek olup diğer aile fertleri ve üçüncü kişiler hakkında bilgi alınması mümkün olmayacaktır.

Talebiniz, niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

Başvurunuzda;

 1. a) Adınızın, soyadınızın ve başvuru yazılı ise imzanızın,
 2. b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numaranızın, yabancı iseniz uyruğunuzun, pasaport numaranızın veya varsa kimlik numaranızın,
 3. c) Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizin,

ç) Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızın,

 1. d) Talep konunuzun,

bulunması zorunlu olup varsa konuya ilişkin bilgi ve belgelerin de başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

 1. İLETİŞİM BİLGİLERİ

 

Adres                   :

Telefon/Fax      : 

E-posta                :